uniocrassus

Adult thick shelled river mussel (Unio crassus) from the River Tommarpsån, Sweden.

Lea Schneider, Anders Nilsson, and Martin Österling from Karlstad University, recently published the scientific article “Evaluating temperature- and host-dependent reproduction in the parasitic freshwater mussel Unio crassus” in the journal Hydrobiologia. In the article they present a study on the thick shelled river mussel (Unio crassus) and its release of glochidia (mussel larvae) in different temperature regimes.

In the abstract they write: “Adaptation to temperature regimes and host presence may enhance fitness in parasites. In an experimental study, we evaluated the timing of glochidia release by Unio crassus subjected to three spring water temperature regimes in the presence and absence of the host fish Cottus gobio. The timing of glochidia release was delayed at (i) constantly low temperatures (<10°C), in contrast to earlier and pronounced releases at (ii) natural temperature increases that level off at intermediate temperatures (10–15°C), and (iii) higher-than-normal temperatures (10–20°C). Mussels from treatment (i) that had not released glochidia during the experiment did so soon after being moved to the temperature in (ii), indicating a temperature threshold for glochidia release. Neither host fish presence nor the combined effect of temperature and host fish presence significantly affected the timing of glochidia release. The treatment with natural spring water temperatures indicated possible fitness benefits for U. crassus through combined effects of high intensities of glochidia releases and high survival of released glochidia. The furthered understanding of climate change effects on mussel and host phenology in seasonal environments, potentially inducing temporal mismatches of glochidia release to host availability, is key to mussel conservation.”

Acces the paper here: Evaluating temperature- and host-dependent reproduction in the parasitic freshwater mussel Unio crassus

The research was part of the LIFE project UCforLIFE. Read more about the thick shelled river mussel and related conservation work at the projects homepage: www.ucforlife.se

Klingavälsån i Skåne har restaurerats, delvis som en del av ett projekt att reintroducera den tjockskaliga målarmusslan i vattendraget. Restaureringen förväntas förbättra livsförhållandena för en mängd fiskar och andra vattenlevande organismer i ån. Som en del av utvärderingen av åtgärden elfiskas nu vattendraget och SVT-Skåne passade på att göra ett kort besök hos biologerna på plats. Bland flera andra fiskarter, hittades under dagen hittades Sveriges största rapporterade Grönling (Barbatula barbatula). Grönligen fick naturligtvis uppmärksamhet på TV. Se inslaget här:

gronling

Om ungefär två veckor, den 28-30 September, arrangeras även “International River Restoration Conference” i Lund. Konferensen är en del av projektet att återintroducera målarmusslan (UCforLife), och förutom en mängd intressanta föredrag så står även studiebesök till bland annat Kingavälsån på programmet. Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till konferensen. Läs mer och se mötets pogram här.

The Fyleån creek (photo from uc4lifeconference.se).

The international river restoration conference “Restoring floodplains, habitats and connectivity using mussels and brains” will be held in Lund, Sweden, on 28–30 September, 2016. The organizers write: “Conference objectives are to highlight experiences and results gained from a wide range of river restoration projects focusing on rehabilitation of species of freshwater mussels and fish. Mussels and fish are often used as indicators and flagship species while restoring rivers. But are they any good? If so – why? The first two days will focus on presentations by invited experts and conference participants who want to present their work. The third day includes field visits to Fyleån Creek, Klingavälsån River, both sites re-meandered, and the Hemmestorp Mölla rearing facility. We look forward to seeing you in Lund!”

Registration and more information on www.uc4lifeconference.se.

Martin Österling förevisar en tjockskalig målarmussla i samband med invigningen av den nyrestaurerade ån. Foto från Skånska Dagbladet.

För knappt två veckor sedan invigdes den nyligen restaurerade Klingaälsvån i Skåne. I en tidigare epok rätades vattendraget för att öka jordbruksproduktionen i området, nu har man återställt ett naturligt slingrande (meandrande) vattendrag. Restaureringen består, förutom återmeandring av vattendraget, också av försök att återetablera den tjockskaliga målarmusslan i ån. I slutändan förväntas åtgärden leda till ett mer naturlikt vattendrag och mindre läckage av jordbrukets näringsämnen till havet.

Den tjockskaliga målarmusslans larver lever som bekant en tid som parasiter på fiskars gälar. Som ett led av projektet har den tjockskaliga målarmusslans förhållande till olika fiskarter studerats. Forskningen om mussellarvernas förhållande till olika fiskarter har legat till grund för att fisk, såsom stensimpa och elritsa, fångats i ån, infekterats av mussellarver på lab och sedan åter släppts ut i ån. Från Karlstads Universitet har Lea Schneider och Martin Österling varit aktiva i projektet.

Läs mer om projektet på UCforLIFE.se. Skånska Dagbladet har också en artikel med flera foton från invigningsdagen. Läs den här.

UCforLife is a LIFE-project for river restoration and research related to the thick shellled river mussel (Unio crassus). Martin Österling, Lea Schneider, and Anders Nilsson at Karlstad University are involved in the project. The project is now announcing an upcoming international river restoration conference in Lund, Sweden, on 28–30 September. In the announcement they write:

“Conference objectives are to highlight experiences and results gained from a wide range of river restoration projects focusing on rehabilitation of species of freshwater mussels and fish. Mussels and fish are often used as indicators and flagship species while restoring rivers. But are they any good? If so – why? 

The first two days will focus on presentations by invited experts and conference participants who want to present their work. The third day includes field visits to Fyleån Creek, Klingavälsån River, both sites re-meandered,and the Hemmestorp Mölla rearing facility. 

Call for abstracts, oral or poster presentations, information about registration, fees etc will be available in July. We look forward to seeing you in Lund”

ucforlifeconf

Earlier this week Lea Schneider, PhD-student at Karlstad University, gave a presentation about her research on parasite-host ecology, local adaptation and conservation of the thick shelled river mussel. The seminar was titled: ”Local adaptation studies and conservation: parasite-host interactions between freshwater mussels and fish” and is now available online upon registration.

To access the seminar, send an e-mail to lea.schneider@kau.se.

Today Lea Schneider, PhD-student at Karlstad University, will give a seminar titled: “Local adaptation studies and conservation: parasite-host interactions between freshwater mussels and fish”. The seminar will be given at 13:30 in room 5F416 on Karlstad University. Everyone is welcome to attend!

Read more about the thick shelled river mussel on NRRV.se or on UCforLife.

En Buddensiek-bur placeras ut i vattendraget. På buren finns juvenila musslor som förhoppningsvis ska överleva vintern och etablera sig i ån.

Lea Schneider, doktorand vid Karlstads Universitet, rapporterar mer om sommarens arbete med att restaurera populationer av tjockskalig målarmussla (Unio crassus) i några av Sveriges sydliga vattendrag:

“Fältsäsongen 2015 har nått sitt slut. I torsdags satte vi (Tina, Valentina och jag) ut juvenila musslor i Klingälvsån och Fyleån, som odlats i vårt lab vid Hemmestorps mölla. En orsak till varför den tjockskaliga målarmusslan har försvunnit från många vattendrag är att man förr i tiden utdikade våtmarker, rensade och kulverterade vattendrag. Klingälvsån och Fyleån har under 2013 och 2014 restaurerats för att återfå sin naturliga meandrande form. Som en del av projektet ”Målarmusslans återkomst” har UC4LIFE i år satt ut musslor i så kallade Buddensiek-burar. Burarna består av en tjock platta fylld med små hål. I hålen har musslor kapslats in med hjälp av ett finmaskigt nät för att förhindrar att de spolas bort. Burarna är sedan fixerade i vattenkolumnen med pinnar av järn som grävts ner i botten på ån. Nu är det upp till de små (300-400 µm) musslorna att överleva. Tidigare experiment med Buddensiek-burar i Tyskland och Luxemburg har gett goda resultat, och om ett år kommer vi få reda på hur de svenska musslorna presterat.”

Se fler foton och läs mer om målarmusslan på UCforLIFE.se. Där finns även artikeln på engelska.

ucforlife

Kilaån in Södermanland. Foto från ucforlife.se

Lea Schneider rapporterar om den fortsatta forskningen på tjockskalig målarmussla. Nyligen har de elfiskat Kilaån och Svärtaån efter möjliga värdfiskar till musslan. Målarmusslans larv sitter ju under en period fast på fiskens gälar innan den släpper tagit och faller till botten. Under ett par dagar samlades en mängd fiskar in och transporterades till labb. På labbet hölls fiskarna i särskilda behållare i väntan på att eventuella juvenila musslor skulle släppa från fiskarnas gälar och sjunka till botten. Mussel-juveniler hittades tillsammans med löja (Alburnus alburnus), stensimpa (Cottus gobio), abborre (Perca fluviatilis), och gärs (Gymnocephalus cernuus). Musslorna har nu skickats på DNA-analys för att bestämma om det rör sig om tjockskalig målarmussla.

Läs mer på UCforLIFEs hemsida.