Today Lea Schneider, PhD-student at Karlstad University, will give a seminar titled: “Local adaptation studies and conservation: parasite-host interactions between freshwater mussels and fish”. The seminar will be given at 13:30 in room 5F416 on Karlstad University. Everyone is welcome to attend!

Read more about the thick shelled river mussel on NRRV.se or on UCforLife.

En Buddensiek-bur placeras ut i vattendraget. På buren finns juvenila musslor som förhoppningsvis ska överleva vintern och etablera sig i ån.

Lea Schneider, doktorand vid Karlstads Universitet, rapporterar mer om sommarens arbete med att restaurera populationer av tjockskalig målarmussla (Unio crassus) i några av Sveriges sydliga vattendrag:

“Fältsäsongen 2015 har nått sitt slut. I torsdags satte vi (Tina, Valentina och jag) ut juvenila musslor i Klingälvsån och Fyleån, som odlats i vårt lab vid Hemmestorps mölla. En orsak till varför den tjockskaliga målarmusslan har försvunnit från många vattendrag är att man förr i tiden utdikade våtmarker, rensade och kulverterade vattendrag. Klingälvsån och Fyleån har under 2013 och 2014 restaurerats för att återfå sin naturliga meandrande form. Som en del av projektet ”Målarmusslans återkomst” har UC4LIFE i år satt ut musslor i så kallade Buddensiek-burar. Burarna består av en tjock platta fylld med små hål. I hålen har musslor kapslats in med hjälp av ett finmaskigt nät för att förhindrar att de spolas bort. Burarna är sedan fixerade i vattenkolumnen med pinnar av järn som grävts ner i botten på ån. Nu är det upp till de små (300-400 µm) musslorna att överleva. Tidigare experiment med Buddensiek-burar i Tyskland och Luxemburg har gett goda resultat, och om ett år kommer vi få reda på hur de svenska musslorna presterat.”

Se fler foton och läs mer om målarmusslan på UCforLIFE.se. Där finns även artikeln på engelska.

ucforlife

Kilaån in Södermanland. Foto från ucforlife.se

Lea Schneider rapporterar om den fortsatta forskningen på tjockskalig målarmussla. Nyligen har de elfiskat Kilaån och Svärtaån efter möjliga värdfiskar till musslan. Målarmusslans larv sitter ju under en period fast på fiskens gälar innan den släpper tagit och faller till botten. Under ett par dagar samlades en mängd fiskar in och transporterades till labb. På labbet hölls fiskarna i särskilda behållare i väntan på att eventuella juvenila musslor skulle släppa från fiskarnas gälar och sjunka till botten. Mussel-juveniler hittades tillsammans med löja (Alburnus alburnus), stensimpa (Cottus gobio), abborre (Perca fluviatilis), och gärs (Gymnocephalus cernuus). Musslorna har nu skickats på DNA-analys för att bestämma om det rör sig om tjockskalig målarmussla.

Läs mer på UCforLIFEs hemsida.

uniocrassus

Tjockskalig målarmussla (Foto från UCforLife.se)

Lea Schneider, doktorand vid Karlstads Universitet, forskar om den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus). Hon berättar på UCforLifes hemsida om vårens forskning och restaureringsarbete.

Ett lab-experiment har påbörjats där flera fiskarters lämplighet som värdfiskar för den tjockskaliga målarmusslan testas: “A first laboratory experiment with fish from Klingavälsån and mussel larvae from Bråån has been started to test whether the fish species roach (mört) , perch (abborre), silver bream (björkna) and common bleak (löja)are functional hosts for Unio crassus.” Läs mer UCforLife.se.

De har fångat fullvuxna musslor från Bråån och Tommarpsån, märkt dem med pit-tags och sedan släppt ut dem i restaurerade delar av  Klingavälsån and Fyleån: “…we collected mussels from two high-density mussel populations and tagged each individual mussel before translocation. We will follow the mussels over the whole season and investigate how much they move, which micro-habitat they prefer…” Läs mer på UCforLife.se 

I Havs och Vattenmyndighetens tidning, Hav och Vatten, nr 5 2015, finns en artikel om återmeandringen av Klingälvsån i Skåne och projektet Målarmusslans återkomst. Den tjockskaliga målarmusslan är frontfigur för projektet som syftar till att återintroducera musslan, förbättra dess livsmiljö och vattenkvaliteten i tolv sydsvenska vattendrag. Även om musslan har huvudrollen i den här historien förväntas projektet få positiva effekter även för fisk och andra organismer i det rinnande vattnet. Från Karlstads Universitet arbetar Martin Österling och Lea Schneider inom projektet. Läs mer  på sidan 9 i tidningen!

havovatten

grönfläckig_padda

Grönfläckig padda från Malmö

Lea Schneider, doktorand vid Karlstads Universitet har nyligen anlänt till Skåne för årets fältarbete. I år fokuseras arbetet på re-introduktion av tjockskalig målarmussla (Unio crassus) i de nyligen restaurerade vattendragen Klingälvsån och Fyleån. Lea Schneider ska, tillsammans med fältarbetarna Valentina Zülsdorf och Martin Škerlep, på UC4LIFE-labbet i Hemmestorps Mölla infektera värdfiskar (ni minns att målarmusslan i larvstadiet lever som parasit på fiskars gälar) som sedan släpps ut i älven tillsammans med de parasiterande larverna. Några infekterade fiskar kommer även att behållas på labbet tills mussel-larverna släpper från gälarna. De juvenila musslorna introduceras därefter i vattendragen senare under sommaren.

Som Lea själv förklarar på engelska: “This year we are focusing on the re-introduction of Unio crassus in the newly restored river Klingavälsån, adjacent to the UC4LIFE lab at Hemmestorps Mölla and in Fyleån which was habitat restored in 2013. Therefore, we will infest host fish artificially and release infested fish, but will also keep fish in the lab to collect juvenile mussels. The juveniles will be raised and re-introduced in the rivers later in the summer using different methods.”

Slutligen kan nämnas att Skåne och Grodkollen välkomnade Lea med en grodexkursion till Malmö där de såg den grönfläckiga paddan (Bufotes viridis). Norra hamnen i Malmö har Sveriges näst största population av den akut hotade paddarten.

Lea Schneider, doktorand vid Karlstads Universitet, har under månaden mars presenterat sin forskning vid vid möten i både Europa och USA. Först presenterade hon vid ett symposium för “freshwater mussel conservation” i Freising, Tyskland. På symposiumet deltog främst naturvårdare, förvaltare och forskare från Bayern. En vecka senare presenterade hon vid “the 2015 Joint Meeting of the Freshwater Mollusk Conservation Society (FMCS) and the Upper Mississippi River Conservation Committee (UMRCC)” i St.Charles, Missouri, USA. I USA finns en stor diversitet av sötvattensmusselarter och följdaktligen fördes en mängd intressanta och livliga diskussioner. Under mötet besökte deltagarna också Mississippi-floden. 

Schneider

Lea Schneider presenterar sin forskning (foto: UCforLife.se)

Läs mer om presentationerna från Bayern och MissouriUCforLifes hemsida.

Lea Schneider, doktorand vid Karlstads Universitet, har nyligen färdigställt sin introduktionsuppsats om den tjockskaliga målarmusslan och dess ekologi – “The ecology of the threatened thick-shelled river mussel Unio crassus (Philipsson 1788) with focus on mussel-host interactions”. Hon presenterar själv uppsatsen på “Unio Crassus for LIFE”-hemsidan: “The paper reviews freshwater mussel ecology in general and focuses on Unio crassus’ sexual strategy, larval development and the mussel-host fish relationship. Furthermore, information about the status and threats to freshwater bivalves is given as well as implications for conservation. In a later chapter of the paper I discuss the research questions of my doctoral studies. Worth mentioning herein are host fish mapping studies to identify fish hosts used by U. crassus. Also, the development of suitable mussel conservation strategies, such as mussel propagation and re-introduction represents a large part of my PhD.”

Läs uppsatsen här eller klicka på bilden nedan.

Foto från www.ucforlife.se