I Klarälven samexisterar bland annat fisk, sportfiske, turism, vattenkraft och frilufsliv i ett område med skogsbruk, industri och jordbruk.

Beatrice Hedelin, forskare med samhällsvetenskaplig inriktning inom NRRV, publicerade nyligen en artikel med titeln ”Participatory modelling for sustainable development: Key issues derived from five cases of natural resource and disaster risk management”. Artikeln presenterar en studie av Participatory Modelling. Det handlar om  ett modell-verktyg som kan användas som stöd för att driva en besluts/planeringsprocess som involverar de som är berörda. För att dels få kunskap om systemet, men även göra beslutsprocessen mer transparent, demokratisk och inkluderande. Det handlar alltså inte bara om att få kunskap om systemet utan om hur modeller kan användas för att bidra till  besluts-/planeringsprocesser. I ett rinnande vatten perspektiv kan till exempel geohydrologiska data (grundvattennivåer, nederbörd, flöden, uttag av vatten, avrinning), biologiska data (förekomst av nyckelarter, siktdjup, pH), ekonomiska data (kostnad för vattenuttag, kostnad för gödsel, inkomster från turismnäring) modelleras tillsammans med information om, och aktivt deltagande från, deltagare såsom allmänhet, kommuner, länsstyrelse, sportfiskeföreningar, lantbrukare/LRF, fastighetsägare, nationella myndigheter, turistförening.

Beatrice Hedelin beskriver själv artikeln: ”Artikeln presenterar en studie där jag och kollegor från Linköpings universitet (Anna Jonsson, numera SMHI), Lunds universitet (Johanna Alkan-Olsson) och Bonn universitet (Mariele Evers) studerar fem fall av s k participatory modelling (deltagande modellering). Participatory modelling (PM) är ett underfält till både participatory planning och environmnetal modelling, där man utvecklar och tillämpar verktyg för att stödja deltagande i planering och förvaltning av naturresurser. Modeller av socio-ekologiska system, som exempelvis ett älvsystem eller ett marint reservat, är centrala delar i verktygen. Modellverktygen är ofta datorbaserade och kan vara av olika sorter, från avancerade matematiska simuleringsmodeller av socio-ekologiska system som kräver mycket data, till verktyg som bygger på en mer förenklad modell av systemen och på olika gruppers förståelse av hur systemen fungerar, exempelvis vilka konsekvenser ett visst uttag av fisk skulle få.

De fem fall som analyseras i studien är alla relativt omfattande forskningsprojekt i Sverige, EU och Indien som rör PM inom naturresurs- och naturriskhantering. Genom att analysera de medverkande forskarnas kunskaper och erfarenheter från fallen bidrar studien till att identifiera kritiska frågor för fortsatt forskning inom PM. Studien indikerar att det finns en stor potential inom PM att stödja kunskapsintegrering och lärande hos de som är involverade i processerna, om de socio-ekologiska systemen som studeras och om förståelser av dem. Dessutom stödjer de studerade fallen transparens i beslutsprocesserna. De studerade fallen indikerar vidare att det finns ett stort behov av forskning och utveckling vad gäller PM:s förmåga att stödja helhetssyn m a p organisering, exempelvis genom att skapa strukturer för organisatoriskt lärande eller för att koppla samman PM-processen med dess politiska och organisatoriska sammanhang. Dessa frågor är tätt kopplade till möjligheten att implementera PM i praktiken.”

Läs abstrakt till artiklen här. Saknar du tillgång till tidskriftens innehåll, kontakt någon av författarna.

NRRV i media

Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

Under sommarmånaderna har NRRV-forskares arbete eller expertis uppmärksammats i olika media. Hallandsposten skrev om passagestudier med ålyngelstudier i Laholm och intervjuade Jonas Elghagen, Lutz Eckstein intervjuades angående den invasiva lupinen i Värmlands Folkblad,och en av Anders Nilssons senaste artiklar – om hur mört-braxen-hybrider är känsligare för predation än braxen och mört –  uppmärksammades av The Economist.

On 28-29 August, 2017, a workshop on ”Research and Teaching for Sustainability and Stewardship will be organized at Karlstad University. The workshop’s goals are to ”introduce sustainability and stewardship topics to faculty and students at Kau and to develop research and teaching collaborations for future projects.”  The first day will be spent on presentations about international perspectives of sustainability and stewardship. On the second day Karlstad University’s Education for Sustainable Development and Service Research Center research groups will present some of their related research. See detailed schedule below:

Monday 28 August

13.15: Ricardo Rozzi, University of North Texas, USA & Universidad de Magallanes, Chile: Earth Stewardship and biocultural ethics”

13.45: Shan Gao, Soochow University, China: ”Environmental Ethics: A perspective from China”

14.15: Maria Teresa LaValle, UNTREF/SADAF, Argentina: ”A perspective from Argentina”

14.45: John Piccolo, KAU: ”A moral compass for planetary boundaries”

15.15: Coffee break

15.45 – 17.00 Discussions 

Tuesday 29 August

10.00: Niklas Gericke, KAU: ”The effect of education for sustainable development in the Swedish school system”

10.30: Teresa Berglund/Daniel Olsson, KAU: ”Case studies in Education for Sustainable Development”

11:00: Bo Enquist & Samuel Petros Sebhatu, KAU: “Stewardship and Hyper norms for Systemic Governance in Global Society”

11.30: Discussions

12.00: Lunch

13.15-15.00: Discussions

All talks will be given in Room 5F322, at Karlstad University. Everyone is welcome to attend the workshop. Register to john.piccolo@kau.se if you wish to attend.

Rachel Bowes has recently joined the NRRV-research group. Here she writes about her previous work and what she intends to do as a postdoc at Karlstad University:

rachel3

Rachel Bowes (right) with Brendan Martin, sampling algae.

”Hello! I’m Rachel Bowes and I am so excited to be joining NRRV! I just wanted to take a moment and tell you a little about me and my previous research. I have always had a deep appreciation and fascination for the natural world, and this has developed over the years into an insatiable desire to learn everything I possibly can about it. Not only do I want to discover, but I want to share these findings with everyone, and protect the Earth that I care about so much.

I completed my doctorate in May 2016 from the Department of Ecology and Evolutionary Biology at the University of Kansas (KU). My dissertation was entitled: Temporal Analysis of River Food Webs. Rivers and their tributaries are the arteries of the planet, pumping freshwater to wetlands and lakes and out to sea. Understanding energy flow up trophic levels, nutrient cycling pathways, and relative importance of terrestrial and aquatic carbon sources supporting aquatic consumers in large river food webs is essential in planning for wildlife conservation, environmental protection, and floodplain management. The principal goal of my dissertation was to understand better the factors controlling the complexity of river food webs through time.

rachel

Rachel Bowes (right) with Holly Lafferty, seining for fish in the Kansas River.

At a shorter time scale, I first looked at how season and food availability affect fish in rivers. I employed bulk tissue stable isotope analysis to determine trophic position of fish in the field, over different seasons, and fish in the lab, under different amounts of nutrient stress.

In the remaining chapters of my dissertation, I utilized a new technique, applying nitrogen and carbon stable isotope analysis of amino acids to samples to determine trophic position and carbon food sources over time.  First, I demonstrated the utility these new methods in a controlled feeding experiment in the laboratory, determining fish trophic positions. I showed that the new methods seemed to offer more accuracy and precision in trophic position estimates when compared to more traditional methods of bulk tissue isotope analysis. With these new analytical methods, I proposed multidimensional metrics for use with compound specific analyses of food webs, as well as other multidimensional community measures (e.g., fatty acids, ordinal traits). Then, I evaluated long-term historical changes in trophic position and food sources of fish museum specimens using amino acid stable isotope analyses of both the Mississippi and Ohio rivers.

rachel2

Rachel Bowes (right) in the laboratory at University of Kansas.

Rivers are among the most extensively altered ecosystems on earth. Over 60% of the world’s large river basins are now affected by dams for irrigation, urban development, navigation, and energy production. Many countries are recognizing the negative implications of these impoundments and are now actively removing dams. For my post-doc research here at Karlstad, I will be using my expertise in stable isotopes to look at river connectivity and the implications of dam removal on river ecosystems. There are several potential facets that we will be looking at, including fish movement, population genetics, and transfer of nutrients from marine to freshwater to terrestrial ecosystems. Stay tuned for more developments coming soon!

If you want to follow my current research and its progress, learn more about specific projects I have been involved in previously, or read about my diverse teaching experiences, please visit my website: rebowesecology.com. You can also follow me on Twitter @EcologyRachel.”

A graduate student position (licentiate) in the field stream fish ecology and habitat use, is now open for applicants at Karlstad University. The position is a full time position for 2 years within the River Ecology and Management (NRRV) group at the Department of Environmental and Life Sciences. Read more about the position on kau.se.

winooski

Tracking smolts in Huntington River, a tributary to Winooski River.

The accepted version of the scientific article ”Downstream migration and multiple dam passage by Atlantic salmon smolts” by Daniel Nyqvist (Kau), Stephen McCormick (USGS), Larry Greenberg (Kau), William Ardren (US Fish and Wildlife), Eva Bergman (Kau), Olle Calles (Kau), and Theodore Castro-Santos (USGS) is available online at North American Journal of Fisheries Management. The paper presents a study on downstream migration and dam passage of landlocked Atlantic salmon smolts in the River Winooski, a tributary to Lake Champlain.

In the abstract the authors write: ”The purpose of this study was to investigate behavior and survival of radio-tagged wild- and hatchery-reared landlocked Atlantic salmon smolts as they migrated past three hydropower dams equipped with fish bypass solutions in the Winooski River, Vermont, USA. Among hatchery-released smolts, those released early were more likely to initiate migration and did so after less delay than those released late. Once migration was initiated, however, the late-released hatchery smolts migrated at greater speeds. Throughout the river system hatchery released fish performed similarly to wild fish. Dam passage rates varied between the three dams and was highest at the dam where unusually high spill levels occurred throughout the study period. Of the 50 fish that did migrate downstream, only 10% managed to reach the lake. Migration success was low despite the presence of bypass solutions, underscoring the need for evaluations of remedial measures; simply constructing a fishway is not synonymous with providing fish passage.”

Access the paper here or contact the authors.

On Tuesday, 18 April, Victoria Pritchard from the University of Turku, will give a seminar on ”Conservation Genomics of Atlantic Salmon”. The seminar will be given at 13:30 in room 5F416 at Karlstad University.

Victoria has worked in the UK, USA, and Finland, and has published over 20 articles in leading conservation, evolutionary and fisheries journals. Everyone is welcome to attend the seminar.

The new journal The Ecological Citizen aims to advance ecological knowledge, champion earth-centered action and promote ecocentrism in political debate. NRRV member John Piccolo recommends the journal as somewhere you’ll find much interesting reading about human relationships with nature. John is also a co-author of a recently published signable statement in support of ecocentric value that he urges our readers to read and consider signing. Access the statement here: Statement of Commitment to Ecocentrism. 

Also, related to the ecocentric debate, there is an ongoing survey of attitudes to conservation. Learn more and take the survey at www.futureconservation.org.

running_silver”Running Silver – Restoring Atlantic Rivers and Their Great Fish Migration” by John Waldman is a book about the history and future of anadromous fish in the Eastern United States. The books’s main characters are Atlantic salmon, alewife, blueback herring, American shad, striped bass, sea lamprey, Atlantic sturgeon, and American eel. The eel migrates from freshwater to the sea to spawn, whereas the other species typically migrate in the other direction – from feeding areas at sea to spawning areas in freshwater.

The author uses historical records, interviews, scientific literature and personal experiences to tell the story of the migrating fish. He describes the ecology and behavior of the migrating fish but also their great historical abundances, and high social and economic importance. He describes the decline of the populations of migrating fish due to dam building, habitat loss, fishing, and pollution, but also the modern day restoration efforts. The fish are put in a social context with stories about conflicts concerning dams and fish passage dating back several hundred years. Meetings with scientists and manager occur frequently in the book, contributing to the story and providing several inspiring portraits of fish ecologists.

The book is essential reading for anyone working with migrating fish and an important book for those interested in fish and our natural world. The book is a call to action for a future with healthy migrating fish populations. Read a short review here and borrow the book from a  well-stocked library.