Finskt finbesök på KaU – II

Posted by Daniel Nyqvist | Events
Finns1

Diskussion över en kopp kaffe

Idag fortsatte vår finsk-svenska workshop med forskare från Vilt och fiskeriforskningsinstitutet i Oulo. Från Karlstad Universitet pratade Johnny Norrgård om odlad smolt, smoltvandring, kraftverk och gäddor; Anders Andersson om Vänern, laxen och sportfisket; Olle Calles om nedströmspassage; Anna Hagelin om laxens lekvandring i Klarälven, Stina Gustafsson om biokanalen i Västerdalälven och Martin Österling om forskning och återintroduktion av tjockskalig målarmussla

Panu Orell, från Oulo, pratade om fiskvägar i Finland. Hur också de har många dammar men få fiskvägar samt tappat många migrerande fiskpopulationer och ersatt dem med kompensationsutsättningar. I Finland är det så illa ställt att de kollar på Sverige för att hitta erfarenheter om fiskvägar. Han visade resultat från undersökningar vid Merikoski Fishpass i Oulujoki River. Uppströmsvandrande lax hade studerats och de fann förseningar på runt 3 veckor (från att fisken nådde dammen till den hittade  fiskvägen) och endast 40-50% av de märkta fiskarna lyckades passera dammen via fiskvägen. Fiskgruppen som använde fiskvägen dominerades också fullständigt av 1SW hannar (det vill säga hannar som spenderat en vinter till havs – 1 Sea Winter – innan de återvänt till älven för att leka) och endast några få procent av de passerande fiskarna var honor. Orsaken var oklar och teoerier som framlades var en storleksselektiv fiskväg och/eller selektivt fiske. Vad gäller framtiden pekade Panu på en prioriteringsordning i fiskvägsprojekten och hoppades att åtgärder i Kymijoki River skulle bli en stor finsk fiskvägsframgång. Han avslutade sin presentation med att prata om hur telemetri och flödesmodeller kan samköras för att skapa en generell förståelse för fiskbeteende i olika flödessituationer.

Den andra finska presentationen kom från Maare Marttila och handlade om tvärvetenskapliga studier av restaurering av vattendrag. Att kombinera ekologiska och socioekonomiska metoder kan vara viktigt vid utvärderingar och beslut gällande åtgärder i vattendrag. Ett restaureringsprojekt kan utvärderas på flera olika sätt. Hon visade utvärderingar av på habitatets egenskaper, tex strömhastighet, substratstorlek, skuggning, heterogenitet – före, efter, långt senare åtgärden och i jämförelse med ett mera orört vattendrag. Fiskpopulationerna – före och efter en åtgärd – jämfördes genom att titta på elfiskedata. En tvärvetenskaplig utvärdering sker sedan genom att väga samman ekologiska data (tex. fiskpopulationer, salmonid reproduktion, macroinvertebrater), kostnader för åtgärden och den samhälleliga framgången – i form av ekosystemtjänster – åtgärden åstadkommit. Den samhälleliga framgången (“the societal success”) är svårmätt. Maare själv försöker mäta den med frågeformulär till fiskare, kanotister och lokalinvånare. Att väga samman alla olika aspekter kan möjliggöra en systematisk jämförelse av alternativa restaureringsmöjligheter.

Därefter hölls några korta presentationer förberedda av forskare som inte kunde närvara. Bland annat en kort presentation om en undersökning som visade att en mer komplex uppväxtmiljö ger livskraftigare odlade smolt – smolt med, bland annat, bättre simförmåga, fenkondition, anti-predator beteende, kapacitet att äta naturlig mat och högre överlevnad i odlingsmiljön.  Efteråt följde sedan innan någon timmes diskussion och ett studiebesök till Forshaga-fällan.

Finskt finbesök på KaU

Posted by Daniel Nyqvist | Events

Den här veckan har vi besök av en grupp forskare från Vilt och fiskeriforskningsinstitutet i Oulu, Finland. Under tre dagar ska vi diskutera forskning om laxfisk och rinnande vatten. Den första dagen bestod av presentationer från några av workshopens deltagare.

Från KAU presenterade Larry Greenberg vår egen forskning, och pratade  om upp- och nedströmsvandring i Emån, Eva Bergman gav en bakgrund till vår forskning i Klarälven medan John Piccolo fyllde på om smolt-modelleringar och fällor och jag själv om om kelt migrationen.

Från Oulo pratade Aki Mäki-Petäys om Finlands National Fishpassage Strategy, som i breda ordalag bestod av att gå från utsättningar av odlad fisk till bibehålla och återställa naturligt reproducerande fisk-populationer. Prioritering av åtgärder, samarbeten, olika former av regleringar och ökad forsknings- och monitoringinsatser nämndes som viktiga delar av strategin. 55 åtgärder i 20 floder planeras under närmsta åren och prioriteringen baseras på naturliga bestånd, hotbilder och tillgängligt habitat. 

Jaakko Erkinaro höll en presentation om modellering av lax populationer medan Teppo Vehanen pratade om naturliga flöden med titeln ‘Setting environmental Flows in regulated rivers’. Dagen avslutades med att doktoranden Riina Huusko pratade om (den låga) smoltöverlevnaden under nedströmsvandringen i River Oulujoki och River Iiljoki. Väldigt få smolt når havet och utan dör på vägen. Mortalitet runt kraftverken är förknippad både med turbinpassagen och predation till följd av att fisken försenas vid kraftverksdammarna.

Imorgon följer en dag med presentationer och diskussioner. Och på torsdag besöker vi Gullspångsälven och fiskfällan i Klarälven.

Huusko

Riina Huusko presenterar forskning om nedströmsvandrande smolt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larry

Larry Greenberg introducerar NRRV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publik

En intresserad lyssnarskara från Karlstad och Oulo