Martin Österling förevisar en tjockskalig målarmussla i samband med invigningen av den nyrestaurerade ån. Foto från Skånska Dagbladet.

För knappt två veckor sedan invigdes den nyligen restaurerade Klingaälsvån i Skåne. I en tidigare epok rätades vattendraget för att öka jordbruksproduktionen i området, nu har man återställt ett naturligt slingrande (meandrande) vattendrag. Restaureringen består, förutom återmeandring av vattendraget, också av försök att återetablera den tjockskaliga målarmusslan i ån. I slutändan förväntas åtgärden leda till ett mer naturlikt vattendrag och mindre läckage av jordbrukets näringsämnen till havet.

Den tjockskaliga målarmusslans larver lever som bekant en tid som parasiter på fiskars gälar. Som ett led av projektet har den tjockskaliga målarmusslans förhållande till olika fiskarter studerats. Forskningen om mussellarvernas förhållande till olika fiskarter har legat till grund för att fisk, såsom stensimpa och elritsa, fångats i ån, infekterats av mussellarver på lab och sedan åter släppts ut i ån. Från Karlstads Universitet har Lea Schneider och Martin Österling varit aktiva i projektet.

Läs mer om projektet på UCforLIFE.se. Skånska Dagbladet har också en artikel med flera foton från invigningsdagen. Läs den här.