LNS-möte i Amsterdam

Posted by Stina Gustafsson | Projekt Herting

Den 23-24 oktober hölls ett LNS (Living North Sea) möte på Waternets kontor i Amsterdam. LNS samlar representanter från de länder som gränsar till Nordsjön för att dela kunskap och identifiera kunskapsbrister för att tillsammans på ett effektivt sätt kunna vidta åtgärder för att rädda flera av våra gemensamma vandringsfiskar.

Representanter från Sverige var Ingemar Alenäs och Margareta Gunnarsson från Falkenbergs kommun och Stina Gustafsson, doktorand från Karlstads universitet.

Under de två dagarna redovisades vilka framsteg som gjorts inom de olika områdena:

Genetik
Vattenkraft
Vattenkvalitet och restaurering
Spårning och utbredning
Tidvattenbarriärer och pumpstationer

sedan det senaste mötet och man diskuterade hur projekten skulle fortskrida och hur information skulle insamlas och spridas.

Extra fokus låg på användning och förbättring av LNS hemsida, eftersom denna ansågs vara en av de främsta plattformerna för kunskapsspridning både till allmänheten och mellan medlemmar inom LNS-gruppen.

Problematiken med pumpstationer fick även extra uppmärksamhet eftersom dessa är några av de främsta vandringshindren i Nederländerna.

Bild 1) Information om pumpstationernas påverkan på fisk

Bild 2) Utsikt från Waternets kontor