Rapporter och övriga publikationer

Calles O, Christiansson J, Kläppe S, Alenäs I, Karlsson S, Nyqvist D, Hebrand M. 2015. Slutrapport Hertingprojektet – Förstudie och uppföljning av åtgärder för förbättrad fiskpassage 2007-2015. Naturresurs rinnande vatten, Karlstads universitet, 34 sidor.

Calles O, Gustafsson S, Olsson P, Gullberg K. 2015. Återställande av fiskvandring i Gästrikland – Gavleån – Kraftverk och åtgärders potential och kostnadseffektivitet. Karlstad University Studies, 2015:48: 71 sidor.

Karlsson S, Christiansson J, Calles O. 2015. Granö fiskavledare. Karlstad University Studies. 2015:10. 59 sidor.

Comoglio C, Calles O, Zagars M, Askling O. 2015. Preliminary telemetry study on Ogre river (Latvenergo – Latvia). Fluvial Management and Ecology (Flume), 37 sidor.

Calles, O., Griffioen, B., Winter, E., Watz, J., Nyqvist, D., Hagelin, A., Gustafsson, S., Österling, M., Piccolo, J., Greenberg, L. & Bergman, E. (2014) Fish Migration River Monitoring Plan. Karlstad University Studies. 2014:69. 43 sidor.

Stein F, Calles O, Hübner E, Östergren J, Schröder B. 2014. Understanding downstream migration timing of European eel (Anguilla anguilla) – analysis and modelling of environmental triggers. 2014. Elforsk rapport 14:51. 49 sidor.

Calles O, Christiansson J, Andersson J-O, Karlsson S, Wickström H. & Östergren, J. 2014. Tekniska lösningars tillämpbarhet för förbättrad nedströms passage för ål – Applicerat på Göta älv och Motala ström. Elforsk rapport 14:35. 83 sidor.

Östergren J., Karlsson S., Leonardsson K., Eriksson A., Wickström H. & Calles, O. 2014. Radiotelemetriundersökning av ålens passage av vattenkraftverk i Motala ström. Elforsk rapport 14:34. 55 sidor.

Christiansson J, Nilsson A, Olsson P, Heiss M, Calles O. 2014. Test av olika åtgärdsutformningar för att optimera ålyngelfångst vid vattenkraftverk. Elforsk rapport 14:38.

Calles, O. 2013. Förbättrad nedströmspassage vid vattenkraftverk.  A/S Jacob Aall & Søn, Nes Verk, Tvedestrand, Norge.

Calles O, Degerman E, Wickström H, Christiansson J, Gustafsson S, Näslund I. 2013. Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar – Underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft. Havs- och vattenmyndighetens rapport, 2013:14 , 114 sidor.

Näslund I, Degerman E, Calles O, Wickström H. 2013. Fiskvandring – arter, drivkrafter och omfattning i tid och rum, en litteratursammanställning Havs- och vattenmyndighetens rapport, 2013:11: 44 sidor.

Degerman E, Calles O, Näslund I, Wickström H. 2013. Påverkan på strömlevande fisk av anlagda lugnvatten. Havs- och vattenmyndighetens rapport, 2013:15: 20 sidor.

Calles O, Christiansson J. 2012. Ålens möjlighet till passage av kraftverk – En kunskapssammanställning för vattendrag prioriterade i den svenska ålförvaltningsplanen samt exempel från litteraturen. Elforsk rapport. 57 sidor.

Calles O, Christiansson J, Andersson J, Sahlberg T, Stein F, Olsson B-M, Alenäs I, Tielman J. 2012. Ål i Ätran – En fallstudie för svensk ålförvaltning. Karlstad University Studies. 50 sidor.

Calles O, Gustafsson S, Österling M. 2012. Naturlika fiskvägar i dag och i morgon. Karlstad University Studies. 2012:20. 45 sidor.

Calles O, Karlsson S, Tielman J. 2012. Improving downstream passage conditions for fish at hydroelectric facilities in Sweden. I boken From sea to source;  International guidance for restoration of fish migration highways. , P. Gough (eds). Hunze and Aa’s Regional Water Authority: Veendam (The Netherlands); Sid. 184-185.

Calles O, Gustafsson S, Österling M, Levein U, Löfqvist M, Comoglio C, Vezza P. 2011. Årsrapport 2011 – Nedströmspassage för ål i Alsterälven. Forskningsrapport, Naturresurs rinnande vatten. 12 sidor.

Olsson, I., Bergengren, J., Schneider, L., Österling, M. (2013) Den tjockskaliga målarmusslans återkomst. Sötvatten 2013. Om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag. Havs och Vatten myndigheten.

Kriström, B., Calles, O., Greenberg, L.A., Leonardsson, K., Paulrud, A. & Ranneby, B. 2010. Samhällsekonomisk analys av alternativa åtgärder i flödespåverkade vattendrag: Emån och Ljusnan. Vetenskaplig slutrapport. (Cost-Benefit Analysis of River Regulation: The case of Emån and Ljusnan. Scientific summary report). Elforskrapport.

Calles, O. 2009. Nedströms passage för ål vid Ätrafors kraftverk. I ”Restaurerade vatten – Exempel på fiskevård i svenska vatten.” Sportfiskarna. Ödeshög. 4 sidor.

Calles, O. 2009. Framtidens fiskevård – fria vandringsvägar. I ”Restaurerade vatten – Exempel på fiskevård i svenska vatten.” Sportfiskarna. Ödeshög. 1 sida.

Calles, O. & Bergdahl, D. 2009. Ålens nedströmspassage av vattenkraftverk – Före och efter åtgärd. Karlstad University Studies. 2009:19. 37 pages. In Swedish.

Calles, O. 2009. Möjligheter till nedströmspassage för fisk i Österdalälven. Rapport Fiskeriverkets utredningskontor i Härnösand. 9 pages.

Calles, O. & Andersson, J. 2009. Nedströmspassage för ål i Alsterälven. Rapport Naturvårdsverkets havsmiljöanslag. Delrapport 1 – 2009. 6 pages.

Calles, O. 2008. Exempel på kompensationsåtgärder. In: Vattendomar och fiskevård – En vägledning.(Eds Anonym), Vol. Sportfiskarna, Ödeshög.

Greenberg, L.A., Calles, E., Löwgren, M. & Forsberg, J. 2006. Fiskvägar som restaureringsåtgärd för fragmenterade fiskpopulationer i reglerade vattendrag. In:Vattenkraft – miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten. Etapp 2. Slutrapport mars 2006. Elforsk rapport 06:37.(Eds L. Tegnér), pp. 38-56, Vol.Calles, O. (2005) Fiskars migration och reproduktion i reglerade vatten – Restaureringsåtgärder och dess effekter. Introduktionsuppsats Biologi, Karlstads Universitet. 23 pages.

Both comments and pings are currently closed.