Klarälven i Värmland är ett reglerat vattendrag, med många dammar, som är svårforcerat för fisk som vandrar mellan Klarälven och Vänern. Genom en aktiv fiskevård, där såväl kompensationsodling, som biotopåtgärder för den vilda fisken ingår, har man kunnat upprätthålla populationer av lax och öring, vilka utgör viktiga inkomstkällor för de som sysslar med fiske och turism.Idag kan såväl vild som odlad lax och öring endast vandra 2 mil uppströms i Klarälven till kraftverksdammen i Forshaga, där den fångas och huvuddelen av fiskarna transporteras längre uppströms med lastbil där de släpps ut i älven för att reproducera sig. En mindre del av den vilda fångsten används som avelsfisk inom kompensationsodlingen.Under 2012 hade vi haft fem olika delprojekt igång i Klarälven. Våra studier har berört 1) lekfiskens vandring från Vänern upp till Forshaga, 2) lekfiskens vandring från Edebäck till sina lekområden, 3) keltens vandring nedströms, 4) smolten uppströms Edebäck och 5) smoltens vandring från Forshaga till Vänern.En översiktlig beskrivning av vår forskning i Klarälven kommer inom kort… 

 

 Projekt Förbättrad nedströmspassage för vild laxfisk i Klarälven

Huvudsyftet med projektet är att öka möjligheterna för den vildproducerade smolten och de utlekta vuxna fiskarna (kelt/besor) av att överleva nedströmsvandringen från lek- och uppväxtområdena i Klarälven till Vänern. Projektet handlar om att planera och utvärdera åtgärd(er) för att underlätta den nedströmsvandrande fiskens passage av vattenkraftverk. Projektet pågår från 2012 till 2015 och får stöd av Länstyrelsen i Värmland (Interreg), Fortum Markets och Fortum Generation. Forskarna Larry Greenberg, Olle Calles och Eva Bergman jobbar inom projektet och Daniel Nyqvist är doktoranden knuten till projektet.

Both comments and pings are currently closed.