Tomorrow, 26 September, Rachel Bowes, postdoctoral researcher at Karlstad University, will give a seminar on “Temporally analyzing river food webs”. The seminar will be given at 13:15 in room 5F416 at Karlstad University. Everyone is welcome to attend the seminar.

Rachel Bowes and Denis Lefage collect samples for stable isotope analysis. Stable isotope analysis in stream ecology will be one topic of the course.

On 10-13 October, the PhD-course “Aquatic ecology and land-water interactions” will be given at Karlstad University. Invited lecturers and Karlstad University researchers will give talks on a range of freshwater ecology topics, including:

  • Fish behavior
  • Fish migration
  • Stable isotopes
  • Winter ecology
  • Conservation management
  • Stream-riparian interactions
  • Longitudinal connectivity and fish passage
  • Freshwater mussel-fish interactions
  • Geographical information systems in fisheries science.

Participants will also be given the opportunity to present their ongoing research, and to visit the aquaria facilities at the university. Lecturers include, Kurt Fausch, Stephanie Januchowski-Hartley (over distance), Jörgen Johnsson, Johan Höjesjö, Nicolas LarrangaRachel Bowes, Larry Greenberg, John Piccolo, and Olle Calles. Presenting students will be rewarded with 1.5 ETCS. The course is free to attend but requires registration. Participants from IRSAE-institutions may be partially reimbursed for travel and accommodation. For questions and registration, email John Piccolo at john.piccolo@kau.se.

A thick shelled river mussel (Unio crassus).

Lea SchneiderAnders Nilsson, and Martin Österling from Karlstad University, and Johan Höjesjö from University of Gothenburg, recently published the scientific article “Local adaptation studies and conservation: Parasite–host interactions between the endangered freshwater mussel Unio crassus and its host fish in Aquatic Conservation. In the article the authors present a study on thick shelled river mussels (Unio crassus) and their interaction with potential host fishes originating from the same or a different river than the individual mussels. In the abstract they write:

“1. Parasite–host interactions can involve strong reciprocal selection pressure, and may lead to locally adapted specializations. The highly threatened unionoid mussels are temporary parasites on fish, but local adaptation has not yet been investigated for many species.

2. Patterns of local adaptation of one of Europe’s most threatened unionoids, the thick-shelled river mussel (Unio crassus) were investigated. Eurasian minnows (Phoxinus phoxinus) from two rivers (separate drainage areas) were cross-infested in the laboratory with sympatric and allopatric mussel larvae, while bullheads (Cottus gobio), inhabiting only one of the rivers, were infested with sympatric or allopatric mussel larvae. Larval encystment, juvenile mussel excystment and survival were measured.

3. For one river, but not the other, juvenile excystment from P. phoxinus was highest when infested with sympatric mussels. The opposite pattern was found for C. gobio in this river, where juvenile excystment and post-parasitic juvenile survival from allopatric C. gobio were highest. The results thus cannot confirm local adaptation of U. crassus to P. phoxinus in the study rivers, as excystment was not consistently higher in all sympatric mussel–host combinations, whereas there were potential maladaptive signs of U. crassus in relation to C. gobio. There was no loss of encysted larvae 3 days after infestation until juvenile excystment. Most juveniles were excysted between 17 and 29 days after infestation, and the numbers of excysted juveniles increased with fish size.

4. The results have implications for parasite–host ecology and conservation management with regard to unionoid propagation and re-introduction. This includes the need to (1) test suitability and adaptation patterns between U. crassus and multiple host fish species, (2) evaluate the suitability of certain unionoids and host fish strains after more than 3 days, and (3) determine whether large fish produce more juvenile mussels than smaller fish.”

Access the paper here: “Local adaptation studies and conservation: Parasite–host interactions between the endangered freshwater mussel Unio crassus and its host fish“, or email any of the authors.

I en rapport, och vid ett seminarium på måndag i Arlanda, presenterar Karlstads universitet nu resultaten från ett femårigt forskningsprojekt som undersökt möjligheter till att öka överlevnaden hos nedströmsvandrande laxfisk i Klarälven. I ett pressmeddelande i anslutning till seminariet skriver universitetet tillsammans med Fortum:

Sedan 1930-talet har lekvandrande lax och öring årligen infångats vid första vandringshindret i älven och åkt lastbil förbi den utbyggda delen för att släppas av och möjliggöra naturlig lek på platser ovanför det åttonde kraftverket, Edsforsen. Parallellt sker kompensationsutsättningar av odlad laxfisk nedströms det första vandringshindret för att möjliggöra ett fiske efter lax och öring i Vänern. Den vilda laxfisken skyddas samtidigt genom fredningsbestämmelser.

Karlstad universitet och Fortum har bedrivit forskningssamarbete om lax och öring i Klarälven under många år. Den kumulativa dödligheten hos ung lax under nedströmsvandring och kraftverkspassager har visat sig vara hög. Bland de resultat som redovisas från det senaste projektet påvisades en ännu högre dödlighet för utlekt fisk, där endast enstaka märkta utlekta laxar framgångsrikt passerade alla dammar. Projektet – som riktat in sig på att ge underlag för att förbättra just överlevnaden för laxungar och utlekt lax på vägen från lek – visar också att spill vid kraftverken har stor betydelse för den utlekta laxens passagemöjligheter. Liknande resultat inhämtades, som en del av projektet, för ung lax i Winooski River i USA.

– Kraftverken utgör de facto vandringshinder för fisken, både uppströms och nedströms. I detta forskningsprojekt har vi fokuserat på att få kunskap om laxens vandringsbeteende för att kunna förbättra möjligheterna för fiskens nedströmsvandring. Något som tidigare varit eftersatt, inte bara i Klarälven utan på många platser i världen, säger projektledaren Larry Greenberg på Karlstads universitet.

Projektet föreslår att en ökad överlevnad bland nedströmsvandrande laxfisk skulle kunna åstadkommas genom att fisken leds av från Edsforsens turbinintag och samlas upp för transport förbi kraftverken och sätts ut nedströms Forshaga kraftverk. Eftersom det finns ytterst få exempel på avledare vid kraftverk av Edsforsens storlek och geografiska placering, är samtliga studerade åtgärdsalternativ att betrakta som experimentella och kommer att kräva utvärderingar och modifieringar under en försöksperiod som bör spänna över flera år. Av de sex olika åtgärdsförslag som studerats förordas två lösningar med s k. beta-avledare. Alternativet beräknas kosta ca. 130 milj kr som engångskostnad samt ca. 8,5 milj kr i årliga löpande kostnader.

– Det är viktigt att hitta rätt lösning för rätt vattendrag. Ett exempel på detta är just Klarälven – ett vattendrag med åtta vattenkraftverk från första vandringshinder upp till laxens kvarvarande lek- och uppväxtområden – där vi under senare tid sett en positiv trend för den unika populationen av Klarälvslax. Projektets resultat har nu gett oss viktig kunskap om hur laxstammen i Klarälven ytterligare kan stärkas, säger Marco Blixt som är fiskeansvarig på Fortum.

Av de cirka 8,3 miljoner kr som satsades i projektet mellan år 2012 och 2016 kommer 1,1 miljoner kr från Karlstads universitet, 2 miljoner kr från det EU-finansierade interregprojektet ”Vänerlaxens fria gång” samt ca 5,2 miljoner kr från Fortum: hälften från interna forskningsanslag och hälften från Fortums miljöfond, som finansieras genom försäljningen av Bra miljömärkt el.”

Rapporten finns tillgänglig online här: Förbättrad nedströmspassage för vild laxfisk i Klarälven

 

 

I Klarälven samexisterar bland annat fisk, sportfiske, turism, vattenkraft och frilufsliv i ett område med skogsbruk, industri och jordbruk.

Beatrice Hedelin, forskare med samhällsvetenskaplig inriktning inom NRRV, publicerade nyligen en artikel med titeln “Participatory modelling for sustainable development: Key issues derived from five cases of natural resource and disaster risk management”. Artikeln presenterar en studie av Participatory Modelling. Det handlar om  ett modell-verktyg som kan användas som stöd för att driva en besluts/planeringsprocess som involverar de som är berörda. För att dels få kunskap om systemet, men även göra beslutsprocessen mer transparent, demokratisk och inkluderande. Det handlar alltså inte bara om att få kunskap om systemet utan om hur modeller kan användas för att bidra till  besluts-/planeringsprocesser. I ett rinnande vatten perspektiv kan till exempel geohydrologiska data (grundvattennivåer, nederbörd, flöden, uttag av vatten, avrinning), biologiska data (förekomst av nyckelarter, siktdjup, pH), ekonomiska data (kostnad för vattenuttag, kostnad för gödsel, inkomster från turismnäring) modelleras tillsammans med information om, och aktivt deltagande från, deltagare såsom allmänhet, kommuner, länsstyrelse, sportfiskeföreningar, lantbrukare/LRF, fastighetsägare, nationella myndigheter, turistförening.

Beatrice Hedelin beskriver själv artikeln: “Artikeln presenterar en studie där jag och kollegor från Linköpings universitet (Anna Jonsson, numera SMHI), Lunds universitet (Johanna Alkan-Olsson) och Bonn universitet (Mariele Evers) studerar fem fall av s k participatory modelling (deltagande modellering). Participatory modelling (PM) är ett underfält till både participatory planning och environmnetal modelling, där man utvecklar och tillämpar verktyg för att stödja deltagande i planering och förvaltning av naturresurser. Modeller av socio-ekologiska system, som exempelvis ett älvsystem eller ett marint reservat, är centrala delar i verktygen. Modellverktygen är ofta datorbaserade och kan vara av olika sorter, från avancerade matematiska simuleringsmodeller av socio-ekologiska system som kräver mycket data, till verktyg som bygger på en mer förenklad modell av systemen och på olika gruppers förståelse av hur systemen fungerar, exempelvis vilka konsekvenser ett visst uttag av fisk skulle få.

De fem fall som analyseras i studien är alla relativt omfattande forskningsprojekt i Sverige, EU och Indien som rör PM inom naturresurs- och naturriskhantering. Genom att analysera de medverkande forskarnas kunskaper och erfarenheter från fallen bidrar studien till att identifiera kritiska frågor för fortsatt forskning inom PM. Studien indikerar att det finns en stor potential inom PM att stödja kunskapsintegrering och lärande hos de som är involverade i processerna, om de socio-ekologiska systemen som studeras och om förståelser av dem. Dessutom stödjer de studerade fallen transparens i beslutsprocesserna. De studerade fallen indikerar vidare att det finns ett stort behov av forskning och utveckling vad gäller PM:s förmåga att stödja helhetssyn m a p organisering, exempelvis genom att skapa strukturer för organisatoriskt lärande eller för att koppla samman PM-processen med dess politiska och organisatoriska sammanhang. Dessa frågor är tätt kopplade till möjligheten att implementera PM i praktiken.”

Läs abstrakt till artiklen här. Saknar du tillgång till tidskriftens innehåll, kontakt någon av författarna.